Oferuję wykonanie audytu energetycznego budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Ukończyłem Studia Podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej o kierunku: „Certyfikacje i Audyty Energetyczne Budynków” dzięki czemu nabyłem niezbędną wiedzę oraz uzyskałem uprawnienia do sporządzania świadectw (nr wpisu w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: 17043).

Obliczenia wykonuję według obowiązujących rozporządzeń oraz normy PN-EN 12831 (Nowe metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego).

Korzystam z programu ArCADia-TERMOCAD 7.6 (program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetyczne) oraz Exela.